นโยบายการรับประกัน/การคืนสินค้าและคืนเงิน.

1.นโยบายการรับประกัน

 • ทางบริษัท ยินดีรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หากเกินระยะยเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่อยู่ในช่วงประกันไม่สามารถเคลม/เปลี่ยน หรือ ซ่อมได้
 • ลูกค้าสามารถขอประกันสินค้าได้โดย ลูกค้า ต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเท่านั้น โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด บุบ แกะ เสียหายจากการขนส่ง หรือ ทำให้เกิดความเสียหายนั้นๆ มิฉะนั้น การประกันถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในทาง Physical รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคุ่มือต่างๆยังคงอยู่ และ บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับตอนที่ บริษัทจัดส่งต่อไปยังลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย วีดีโอ ว่าไม่ได้ชำรุด เนื่องจาก เสียหายมาจากบริษัทก่อนแล้ว
 • รับประกัน ในกรณีที่สินค้า เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเป็นที่ตัวสินค้าเอง ไม่ใช่เกิดจากการที่ใช้งานสินค้าผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น Overclock จนเกิดอาการไหม้, จ่ายไฟเกินไปยัง Ram เป็นต้น
  • อาการข้างต้น บริษัท ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ใช้เอง ที่ไม่รู้จักประมาณตน ในการใช้งานอุปกรณ์ จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นประกันถือเป็นที่สิ้นสุด นับตั้งแต่ สินค้าเสียหาย

2.นโยบายการคืนสินค้า

 • ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้โดย ลูกค้า ต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเท่านั้น โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด บุบ แกะ เสียหายจากการขนส่ง หรือ ทำให้เกิดความเสียหายนั้นๆ
  1. สินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในทาง Physical รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคุ่มือต่างๆยังคงอยู่ และ บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับตอนที่ บริษัทจัดส่งต่อไปยังลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย วีดีโอ ว่าไม่ได้ชำรุด เนื่องจาก เสียหายมาจากบริษัทก่อนแล้ว
  2. สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
   1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือ ขนาดให้กับลูกค้า
   2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือ ไม่มีส่วนคล้ายคลึ่งกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดในหน้ารายละเอียดของสินค้า
   3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่รับสินค้า ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าต้องถ่ายวิดีโอเท่านั้น เพื่อยืนยันสภาพการใช้งานเมื่อเปิดกล่อง
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม๋ให้แก่ลูกค้า
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ของสินค้าในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้าทุกกรณี เช่น ไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ของสินค้า ต้องการเปลี่ยนข้ามรุ่น หรือ สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3.นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัท MINE PCs ไม่สามารถที่จะจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
  1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาในการคืนเงิน ประมาณ 30 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก Call Center โดยตรงเท่านั้น
  2. กรณีชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร จะทำการคืนเงินลูกค้ากลับไปยังเลขที่บัญชีเดิมที่ลูกค้าแจ่งไว้ โดยใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก Call Center โดยตรงเท่านั้น
  3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยืดระยะเวลาในการคืนเงิน หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า